Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO

Szanowny Kliencie/Dostawco,

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je „Rozporządzeniem” lub „RODO”).

W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Pivexin Technology
Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w Pivexin Technology Sp. z o.o. Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność, Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie wycofać można w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Informacji o ochronie danych osobowych”.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (ADO), jest Pivexin Technology Sp. z o.o., Babice ul. Wyrobiskowa 4, 47-440 Nędza NIP: 6391920505.

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Pytania dotyczące zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres email: odo@pivexin-tech.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

realizacji zamówień na produkty oraz usługi;
zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie oraz w mediach społecznościowych;
obsługi reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy
Pivexin Technology Sp. z o.o. w następujących celach:

informowania w sposób bezpośredni o ofercie Pivexin Technology Sp. z o.o.
zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
kontaktowych;
windykacji należności;
prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenia analiz statystycznych;
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Pivexin Technology Sp. z o.o.;
zapisywania danych w plikach cookies;
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Pivexin Technology Sp. z o.o. może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania,
np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania
przez Pivexin Technology Sp. z o.o. zamówionych usług.

Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych przez Pivexin Technology Sp. z o.o. zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Pivexin Technology Sp. z o.o. zgód lub innych oświadczeń:

Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.
Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.
W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia,
lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany
w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności
dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym Pivexin Technology Sp. z o.o. jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej
lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa
oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo
do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zebrane przez Pivexin Technology Sp. z o.o. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

Pivexin Technology Sp. z o.o. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak
są niezbędne dla wykonania umowy i świadczeniu na Państwa rzecz usług.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Wiadomość wysłana jest w celu informacyjnym, nie wymaga od Państwa żadnej odpowiedzi lub kontaktu.

25 maja 2018
Wdrożenie codmi.pl
To Top