1. Kupujący zobowiązany jest przy wydaniu towaru sprawdzić jego kompletność, ogólny stan techniczny, ilościowy oraz dokumenty, które zgodnie ze zleceniem/ofertą mają być wydane, przy zachowaniu procedury określonej w § 4.
2. Sprzedający udziela (jeśli w ofercie nie zostało inaczej dookreślone) 3 miesięcznej rękojmi oraz 12 miesięcznej gwarancji na sprzedany towar liczony od daty wystawienia faktury.
3. W przypadku wystąpienia wady w sprzedanym towarze Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłaszania roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji nie później niż w terminie 2 dni roboczych, od wystąpienia wady pod rygorem utraty uprawnień. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt wadliwy towar lub na wyraźne wezwanie Sprzedającego udostępnić wadliwy towar do wglądu.
4. W przypadku gdy towary nie są wytwarzane przez Dostawcę, Dostawca w możliwym zakresie przekazuje Kupującemu wszelkie prawa z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta pod warunkiem, że towary zostały zaakceptowane i zapłacone.
5. Rozpatrzenie złożonej reklamacji nastąpi w terminie 14 dni z tym zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn poprzez przeprowadzenie ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Sprzedający zajmie stanowisko, co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.
6. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje wad będących następstwem napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych samodzielnie lub przez podmiot inny niż Kupujący, wynikających z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi sprzedawcy lub producenta, nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksplatacyjnych, np. smarów, spowodowanych działaniem siły wyższej (np. uderzenie pioruna, powodzi, przepięć sieci energetycznej, itp.).
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się na swój koszt dokonać naprawy lub wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzależnionym od dostarczenia towaru od producenta. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych wydatków, Sprzedający ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne porady lub rekomendacje udzielane przez jego pracowników, reprezentantów, agentów, subkontraktorów co do przechowywania, zastosowania, używania lub za jakiekolwiek oświadczenia lub czynności związane z towarami i usługami, które nie zostały potwierdzone pisemnie.
9. W przypadku dostarczania próbek produktów do Kupującego i dalszych zamówień takich samych produktów i w przypadku, gdy takie próbki są zaakceptowane po ich otrzymaniu, Kupujący polega tylko i wyłącznie na własnej opinii o tychże próbkach, a sprzedaż tych produktów jest traktowana jak sprzedaż próbek. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku reklamacji związanych z takimi towarami, o ile są zgodne z zaakceptowanymi próbkami.
10. Sprzedający nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Pivexin Technology Sp. z o.o. w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu, Pivexin Technology sp. z o.o. obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi.
11. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Pivexin Technology Sp. z o.o. w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu, Pivexin Technology sp. z o.o. obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi. W odniesieniu do prac związanych z montażem, demontażem, sprawdzeniem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki Pivexin Technology Sp. z o.o. dotyczące delegowania pracowników serwisowych i innych.
12. W przypadku nie wydania odrębnego dokumentu gwarancji, zapisy określone w § 5 stanowią o zakresie i warunkach udzielonej gwarancji.

Wdrożenie codmi.pl
To Top