owz

1.1 W niniejszych ogólnych warunkach zakupu przez pojęcie:

Kupujący – rozumie się Pivexin Technology Sp. z o.o
Dostawca – rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą , firmę, spółkę lub inny podmiot, do którego zaadresowane jest zamówienie,
Towar – rozumie się ogół surowców, materiałów, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń kupowanych na cele zaopatrzeniowe Kupującego
Zamówienie – rozumie się zamówienie zakupowe,
Ogólne Warunki Zakupu Towarów (OWZ) – rozumie się, niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów (Dalej: Ogólne Warunki
Zakupu lub OWZ)

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez Kupującego do Dostawcy. Wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków Zakupu wymagają pod rygorem nieważności wspólnego pisemnego potwierdzenia przez Kupującego i Dostawcę. Ogólne Warunki Zakupu dotyczą wszystkich dostaw towarów i usług wynikających z wzajemnych powiązań biznesowych między Kupującym, a Dostawcą. Wykonując zamówienie Dostawca uznaje w całości Ogólne Warunki Zakupu. Jeśli Dostawca nie zgadza się z Ogólnymi Warunkami Zakupu zobowiązany jest niezwłocznie, przed potwierdzeniem zamówienia pisemnie powiadomić Kupującego. W takiej sytuacji:
– Kupujący zastrzega sobie w tym wypadku prawo wycofania zamówienia,
– strony dokonają odrębnych ustaleń dotyczących warunków i zasad zakupu.

2.1 Zamówienie będzie składane w formie elektronicznej na e-maila Dostawcy.
2.2 Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Kupującego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w podanym wyżej terminie, traktowany będzie przez Kupującego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z Ogólnymi Warunkami Zakupu.
2.3 Przyjęcie zamówienia przez Dostawcę z odchyleniami wymaga pisemnego potwierdzenia przez Kupującego w terminie 3 dni. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kupującego wszystkich odstępstw wprowadzonych przez Dostawcę skutkuje anulowaniem zamówienia.
2.4 Realizacja zamówienia przez Dostawcę następować będzie na warunkach wynikających
zarówno z niniejszych OWZ jak i na warunkach (wymogach czy zastrzeżeniach) wskazanych w
treści zamówienia, w tym:
– według wskazanych w zamówieniu cen,
– z terminem dostawy oraz z terminem zapłaty wskazanymi w zamówieniu.

3.1 Zamówione towary dostarczone być muszą w sposób zgodny z zamówieniem, w terminie wskazanym w zamówieniu.
Miejscem dostawy jest siedziba Kupującego z zastrzeżeniem, iż jeżeli miejsce dostawy byłoby inne
niż siedziba Kupującego miejsce to zostanie wskazane w zamówieniu.
3.2 Dostarczony towar musi być nowy, należycie wykonany i opakowany, posiadać parametry i
właściwości wskazane w zamówieniu, oraz nadawać się do użytku zgodnie ze swym
przeznaczeniem i warunkami zawartymi w zamówieniu
3.3 Zakupiony towar musi być także wolny od wad fizycznych jak i prawnych. Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność względem Kupującego za wszelkie wady, w tym ukryte, oraz braki ilościowe
dostarczanego przez siebie towaru.
3.4 Jeżeli nie ustalono inaczej koszty transportu, ubezpieczenia oraz opakowania ponosi Dostawca
3.5 Dostawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia towaru na czas transportu do
Kupującego na sumę ubezpieczenia odpowiadająca wartości złożonego zamówienia.
3.6 W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Kupujący ma prawo według własnego wyboru odstąpić od zamówienia niezrealizowanego w terminie do 7dni w całości lub części od zamówienia niezrealizowanego w określonym w zamówieniu terminie bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań  oraz/lub obciążyć Dostawcę karą umowną zgodnie z pkt 4
3.7 Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.
3.8 W przypadku wykrycia niedoboru i/lub wad towaru po jego rozładunku  Kupujący zastrzega sobie prawo do pozostawienia materiału do dyspozycji Dostawcy. W takim przypadku odbiór towaru pozostawionego do dyspozycji powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Kupującego, pod rygorem obciążenia Dostawcy kosztami składowania i przeładunków. Wydanie towaru nastąpi po pokryciu kosztów transportu i kosztów składowania, na podstawie wystawionej przez Kupującego faktury VAT.

4.1 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia ustala się odpowiedzialność w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
Dostawca płaci Kupującemu kary umowne w wysokości:
* 10 % (dziesięć procent) wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia Dostawcy od realizacji zamówienia lub odstąpienia Kupującego od realizacji zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy
*0,6% (sześć dziesiątych procent) wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, dotyczy to również terminów pośrednich;
* 0,4% (cztery dziesiąte procent)  wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi  liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Kupującego na usunięcie wad.
* 1000/2000/5000 zł (do wyboru) za każde naruszenie klauzuli poufności określonej w pkt 7.1.

Kupujący ma prawo potrącić naliczone kary ze zobowiązań do Dostawcy. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub niezrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w punkcie 3. Ogólnych Warunków Zakupu, Kupujący może – nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
•    zażądać wykonania zamówienia w całości lub części;
•    dokonać zakupu u innego podmiotu, na koszt i ryzyko Dostawcy;
•    odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach.

5.1 Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wyroby sprzedane Kupującemu pochodzą z bieżącej produkcji, są starannie wykonane, sprawdzone oraz, że spełniają wymagane przez Kupującego warunki dokumentacji technicznej, norm i specyfikacji określonych w zamówieniu, wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska
5.2 Dostawca udziela 36 – miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony towar, liczony od chwili
jego odbioru przez Kupującego , chyba że strony w drodze pisemnej postanowiły inaczej.
5.3 Dostawca wyraża zgodę na przeniesienie gwarancji na osobę trzecią, która jest odbiorcą
towaru lub urządzenia dostarczanego przez Kupującego w którym został zawarty towar
nabyty przez Kupującego od Dostawcy.
5.4 Dostawca odpowiada względem Kupującego za wszelkie wady, w tym ukryte dostarczanych wyrobów/usług. Kupujący powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Kupujący może usunąć usterkę we własnym zakresie lub zlecić wykonanie zastępcze przez osobę trzecią, na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy.
5.5 Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
5.6 Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.

6.1 Faktura musi zawierać następujące informacje:
•    numer i datę zamówienia Kupującego,
•    dostarczoną ilość i jednostkę dla każdej pozycji,
•    cenę jednostkową i wartość dla każdej pozycji.
6.2 Termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia Kupującemu oryginału faktury VAT
6.3 Uzgodnione ceny są cenami stałymi, niezmiennymi, a podnoszenie cen po ich ustaleniu jest niedozwolone.
6.4 Niespełnienie ww. warunków powoduje nie uznanie faktury oraz uważa się ją za nie wydaną. Jeśli nie zostało ustalone inaczej, jedna faktura powinna być wystawiana do jednego zamówienia.
6.5 Termin zapłaty faktur błędnie wystawionych liczony jest od momentu otrzymania przez Kupującego faktur korygujących i przedłużony o czas, jaki upłynął od dnia otrzymania faktury VAT do dnia otrzymania faktury korygującej.

7.1 Wszelkie informacje, specyfikacje, technologie, rysunki, projekty uzyskane od Kupującego zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej będą uważane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem umowy pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

8.1 Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji zakupów/zamówień towarów poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Kupującego lub Sądu powszechnego w Bydgoszczy.
8.2 W sprawach nieuregulowanych OWZ mają zastosowanie odpowiednio postanowienia kodeksu cywilnego.
8.3 W przypadku, gdyby niektóre z postanowień umownych zawartych w OWZ okazałyby się nieważne, to nie oznacza to nieważności pozostałych postanowień.

Wdrożenie codmi.pl
To Top