OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY PIVEXIN TECHNOLOGY


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) regulują zasady sprzedaży towarów przez PIVEXIN TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Babicach zwaną dalej Sprzedającym.
2. OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, jako jedyne i wyczerpujące unormowanie (z wyłączeniem jednoznacznych dwustronnie sygnowanych odrębnych pisemnych zobowiązań stron) w szczególności wiążą strony w momencie posługiwania się przez Kupującego ogólnymi warunkami zakupów. Niniejszy OWS będzie miał zastosowanie nadrzędne w stosunku do wszelkich odmiennych regulacji Kupującego w
stosunku do OWS.
3. Akceptacja OWS następuje w momencie doręczenia przez Sprzedającego Kupującemu OWS, bądź w momencie ich pobrania ze strony www.pivexin-tech.pl i złożeniu zamówienia, oraz pozostaje w mocy dla wszystkich dalszych zamówień Kupującego.


II. ZAWARCIE UMOWY
1. Kupujący zamawia u Sprzedającego towar posługując się nomenklaturą obowiązującą u Sprzedającego, określoną w katalogach lub na stronie internetowej. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w oferowanych produktach (indywidualne dopasowanie, odstępstwa itp.) Kupujący zobowiązany jest określić precyzyjnie wnioskowane zmiany. Wszelkie indywidulane odstępstwa w stosunku do sprzedawanych towarów odbywają się w formie pisemnej na koszt i ryzyko Kupującego.
2. Kupujący składając zmówienie nie jest uprawniony do wprowadzenia jakichkolwiek, zastrzeżeń lub zmian (również niezmieniających istotnie treści oferty) w treści swego zmówienia w stosunku do otrzymanej oferty Sprzedającego – pod rygorem ich nieobowiązywania.
3. W momencie otrzymania oferty przez Sprzedającego, warunki tamże określone pozostają w mocy przez okres podany na ofercie. Kupujący składając zmówienie na podstawie oferty zobowiązany jest określić jej symbol. 
4. Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje pisemnie, za pośrednictwem poczty, faksu, e-mail lub telefonicznie. W momencie złożenia zamówienia, Sprzedający zastrzega prawo do potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak stosownego potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych równoznaczne jest z niedokonywanie sprzedaży na warunkach określonych w zamówieniu Kupującego. W momencie złożenia zamówienia przez Kupującego na podstawie uprzednio uzyskanej oferty Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do składania potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia.
5. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Pivexin Technology Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy i rysunki załączone do oferty przez Pivexin Technology Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych.
6. Dostarczone przez Pivexin Technology Sp. z o.o. towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe stanowią własność Pivexin Technology Sp. z o.o. i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia Pivexin Technology Sp. z o.o., chyba ze zostały przeznaczone na cele reklamowe. Powinny zostać niezwłocznie zwrócone Pivexin Technology Sp. z o.o. w przypadku, gdy nie doszło do złożenia zamówienia.


III. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena za towar wynika z cenników, katalogów Sprzedającego, bądź została określona w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną określoną w zamówieniu Kupującego a w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia Sprzedającego – ceną właściwą będzie ta wynikająca z dokumentów Sprzedającego.
Jeżeli w treści oferty lub cennikach, katalogach nie określono wartości z odesłaniem do opisu wartość netto/brutto w takim wypadku cena jest określona w wartości netto i w momencie sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki w dacie wystawienia faktury.
2. Cena nie uwzględniają kosztów dostawy, które ponosi Kupujący w momencie ich wysyłki przez Sprzedającego.
3. W przypadku składania zamówień w zakresie towaru niebędącego u Sprzedającego w stałej ofercie, indywidualnego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest uiścić Sprzedającemu zadatek w wysokości i w terminie określonym w ofercie.
4. Cena wyrażona w walucie obcej przeliczana jest wg kursu sprzedaży banku ING z dnia wystawienia faktury sprzedaży VAT, bądź a dnia z dnia wystawienia faktury Pro Forma w przypadku dokonywania przedpłaty przed uruchomieniem zamówienia.
5. Odroczony termin płatności wynoszący (o ile co innego nie wynika z warunków cenowych określonych w ofercie, umowie lub potwierdzeniu zamówienia) liczony jest od daty wystawienia faktury, a wszelkie zastrzeżenia, reklamacje bądź wyjaśnienia nie skutkują jego zawieszeniem lub wydłużeniem.
6. Odroczony termin płatności może zostać cofnięty przez Sprzedającego w momencie pozostawania w opóźnieniu w regulowaniu świadczeń pieniężnych na rzecz Sprzedającego. W momencie zmiany płatności z odroczonej na gotówkową, dotychczas odroczone płatności stają się natychmiast wymagalne.
7. Wszelkie zmiany w zakresie terminów płatności – ich odraczanie, wydłużanie, tworzenie harmonogramów płatności, dla swej skuteczności wymaga zgody Sprzedającego, a ich nie dochowanie przez Kupującego skutkuje wymagalnością pozostałych rat oraz wszystkich innych odroczonych płatności dotyczących innych zakupionych towarów.
8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznej faktury VAT lub wraz z wydawanym towarem.
9. Sprzedawany towar objęty jest zastrzeżonym prawem własności Sprzedającego aż do momentu całkowitej zapłaty ceny.
10. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za sprzedane towary ponad 30 dni, Sprzedający uprawniony jest wedle swego wyboru, niezależnie od innych postanowień, bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i żądać zwrotu odebranych a niezapłaconych w terminie towarów lub też żądać zapłaty ceny sprzedaży i naprawienia ewentualnej szkody spowodowanej opóźnieniem
11. W stosunku do Kupujących pozostających w stałych stosunkach handlowych, Sprzedający może udzielić kredyt kupiecki, którego zakres, warunki, forma oraz wysokość będzie każdorazowo określona w umowie.


IV. WARUNKI DOSTAWY
1. Wydanie towaru następuje loco siedziba Sprzedającego, a datą określającą termin realizacji zamówienia jest data gotowości Sprzedawcy do wydania towaru.
2. Sprzedający wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru z powodu nieterminowości dostawców Sprzedawcy.
3. Sprzedający wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru spowodowanym nieuregulowaniem przez Kupującego należności wynikających z wcześniejszych zamówień.
4. Pivexin Technology Sp. z o.o. jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.
5. Przejście na Kupującego niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia następuje w momencie wydania towaru przewoźnikowi (działającemu na zlecenie Sprzedającego, Kupującego lub ostatecznego odbiorcy).
6. Kupujący zobowiązany jest przed dokonaniem odbioru do zbadania opakowania towaru a w przypadku wystąpienia uszkodzenia opakowania lub towaru zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń i sporządzenia stosownego protokołu reklamacyjnego co do stanu opakowania lub stanu ilościowego/jakościowego towaru, z jednoczesnym podpisem przewoźnika, pod rygorem utraty zgłaszania roszczeń z tego tytułu lub ich nie uznania.
7. W przypadku nieodebrania towaru z magazynu Sprzedającego lub od przewoźnika, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty należnego wynagrodzenia wraz z opłatą z tytułu tzw. „składowego” za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania towaru w wysokości netto 50 zł za każdy m2 zajmowanej powierzchni.
8. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za szkody pośrednie i utracone korzyści. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową.
9. W przypadku pozostawania w opóźnieniu w płatnościach przez Kupującego, Sprzedający uprawniony jest do nie dokonywania jakichkolwiek działań z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji.
10. Pivexin Technology Sp. z o.o. nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru zgodnie z umową. Zwrot zakupionego towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń Kupującego i Pivexin Technology Sp. z o.o., przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Kupującego.
11. Pivexin Technology Sp. z o.o. w przypadku zlecenia przez Kupującego odbioru paczki lub zlecenia wysyłki na numer umowy Kupującego pobiera zryczałtowaną opłatę „koszty pakowania” uzależnioną od specyfikacji towaru.


V. WARUNKI GWARANCJI
1. Kupujący zobowiązany jest przy wydaniu towaru sprawdzić jego kompletność, ogólny stan techniczny, ilościowy oraz dokumenty, które zgodnie ze zleceniem/ofertą mają być wydane, przy zachowaniu procedury określonej w § 4.
2. Sprzedający udziela (jeśli w ofercie nie zostało inaczej dookreślone) 3 miesięcznej rękojmi oraz 12 miesięcznej gwarancji na sprzedany towar liczony od daty wystawienia faktury.
3. W przypadku wystąpienia wady w sprzedanym towarze Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłaszania roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji nie później niż w terminie 2 dni roboczych, od wystąpienia wady pod rygorem utraty uprawnień. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt wadliwy towar lub na wyraźne wezwanie Sprzedającego udostępnić wadliwy towar do wglądu.
4. W przypadku gdy towary nie są wytwarzane przez Dostawcę, Dostawca w możliwym zakresie przekazuje Kupującemu wszelkie prawa z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta pod warunkiem, że towary zostały zaakceptowane i zapłacone.
5. Rozpatrzenie złożonej reklamacji nastąpi w terminie 14 dni z tym zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn poprzez przeprowadzenie ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Sprzedający zajmie stanowisko, co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.
6. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje wad będących następstwem napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych samodzielnie lub przez podmiot inny niż Kupujący, wynikających z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi sprzedawcy lub producenta, nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, np. smarów, spowodowanych działaniem siły wyższej (np. uderzenie pioruna, powodzi, przepięć sieci energetycznej, itp.).
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się na swój koszt dokonać naprawy lub wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzależnionym od dostarczenia towaru od producenta. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych wydatków, Sprzedający ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część
ceny. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne porady lub rekomendacje udzielane przez jego pracowników, reprezentantów, agentów, subkontraktorów co do przechowywania, zastosowania, używania lub za jakiekolwiek oświadczenia lub czynności związane z towarami i usługami, które nie zostały potwierdzone pisemnie.
9. W przypadku dostarczania próbek produktów do Kupującego i dalszych zamówień takich samych produktów i w przypadku, gdy takie próbki są zaakceptowane po ich otrzymaniu, Kupujący polega tylko i wyłącznie na własnej opinii o tychże próbkach, a sprzedaż tych produktów jest traktowana jak sprzedaż próbek. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku reklamacji związanych z takimi towarami, o ile są zgodne z zaakceptowanymi próbkami.
10. Sprzedający nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Pivexin Technology Sp. z o.o. w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu, Pivexin Technology sp. z o.o. obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi.
11. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Pivexin Technology Sp. z o.o. w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu, Pivexin Technology sp. z o.o. obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi. W odniesieniu do prac związanych z montażem, demontażem, sprawdzeniem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki Pivexin Technology Sp. z o.o. dotyczące delegowania pracowników
serwisowych i innych.
12. W przypadku nie wydania odrębnego dokumentu gwarancji, zapisy określone w § 5 stanowią o zakresie i warunkach udzielonej gwarancji.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji sprzedaży towarów poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego lub Sądu powszechnego w Bydgoszczy.
2. W sprawach nieuregulowanych OWS mają zastosowanie odpowiednio postanowienia kodeksu cywilnego.
3. W przypadku, gdyby niektóre z postanowień umownych zawartych w OWS okazałyby się nieważne, to nie oznacza to nieważności pozostałych postanowień.

Wdrożenie codmi.pl
To Top